Verplichtingen tijdens ziekte

aanzegtermijnAls een medewerker ziek wordt komt er veel op de werkgever en werknemer af. De Wet verbetering Poortwachter beschrijft wat de rechten en plichten van beiden zijn. Hieronder worden een aantal beschreven zodat u weet wat er op u afkomt. Dit is Werk, &Wij kan u op verschillende manieren hierin ondersteunen.

 

Voor het eerste jaar:

 • Meldt ziektegevallen binnen één week na de eerste ziektedag bij de verzuimbegeleider, deze kan in veel gevallen voorkomen dat er langdurig verzuim ontstaat.
 • Is de werknemer zes weken ziek, dan moet een probleemanalyse worden gemaakt, de bedrijfsarts verricht hierbij belangrijke (en verplichte) input.
 • Binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse stelt de werkgever in overleg met de werknemer een plan van aanpak (PvA) op. In dit plan staat beschreven wat beiden gaan doen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Het PvA is een onderdeel van het re-integratiedossier.
 • Een werknemer maar ook de werkgever zijn verplicht om mee te werken aan het plan van aanpak. Als één van beide dit niet doet kan het UWV ingeschakeld worden voor een deskundigenoordeel
 • Een werkgever is verplicht zijn werknemer te sanctioneren als deze niet meewerkt aan de re-integratie. Doet hij dit niet dan kan het UWV na twee jaar de werkgever sanctioneren.
 • Is er sprake van dreigend langdurig verzuim, dan moet de werknemer en de werkgever een re-integratiedossier bijhouden. Hierin staan het verloop van de ziekte en alle activiteiten die beiden hebben ondernomen om terugkeer naar werk mogelijk te maken.
 • Iedere zes weken moeten de werkgever en de werknemer de voortgang bespreken en deze voorleggen aan de verzuimbegeleider.
 • In de 42e week moet de werkgever de werknemer ziekmelden bij het UWV (www.uwv.nl)

Na een jaar:

 • Blijft de werknemer langer ziek dan volgt tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. Dit is meestal ook het zogenaamde ‘opschudmoment’ om te bespreken of de juiste stappen zijn gezet en wat er nog moet volgen. Meestal is deze evaluatie het moment om een arbeidsdeskundig onderzoek door de arbeidsdeskundige te laten verrichten. Dit is geen wettelijke plicht, maar de afgelopen jaren weegt het UWV dit mee bij de eindbeoordeling van de Poortwachtertoets. De Functionele Mogelijkheden Lijst van de arboarts is leidend.
 • Indien noodzakelijk moet de werkgever het werk, de werkplek en/of de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpassen of de werknemer ondersteunen bij zijn zoektocht naar ander passend werk. Deze verplichting geldt overigens ook al het eerste jaar.
 • Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan de slag, dan stelt de werkgever in overleg met de werknemer een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en concrete resultaten van de geplande werkhervatting.
 • Hebben alle inspanningen niet geleid tot terugkeer naar het werk, dan ontvangt de werknemer in de 87e week een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Dit formulier moet hij binnen drie weken terug sturen aan het UWV. Snel daarna beoordeelt UWV het re-integratieverslag en voert het een WIA-keuring uit en start de WIA-uitkering indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan.